/ / Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2018 оны 1-р улирал

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2018 оны 1-р улирал

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2018 оны 1-р улирал

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,358,349,900.00 592,646,800.00 583,372,130.00 9,274,670.00 өөрсдийн дотоод нөөц боломжоор хэмнэсэн.
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,358,349,900.00 592,646,800.00 583,372,130.00 9,274,670.00 өөрсдийн дотоод нөөц боломжоор хэмнэсэн.
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,358,349,900.00 592,646,800.00 583,372,130.00 9,274,670.00 өөрсдийн дотоод нөөц боломжоор хэмнэсэн.
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,033,380,000.00 508,345,200.00 508,345,200.00 0.00 Цалингийн зардал хүрэлцэхгүй 6,8 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 44,372,100.00 11,093,100.00 11,093,100.00 0.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 67,199,200.00 19,858,500.00 15,568,276.00 4,290,224.00 Цэвэр бохир усанд хязгаарлалт хийсэн. тоолуур тавьсан.
  Хангамж, бараа материалын зардал 122,327,600.00 30,582,000.00 27,047,654.00 3,534,346.00 шуудан холбооны зардлыг хэмнэсэн.
  Нормативт зардал 33,280,000.00 8,320,200.00 8,320,200.00 0.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 34,320,000.00 8,580,000.00 8,545,800.00 34,200.00 гүйлгээний баримт ирүүлээгүй. гүйлгээ гаргаагүй 3 сард шилжүүлнэ.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 4,584,900.00 3,449,000.00 1,135,900.00 алба хаагчид томилолтоор бага явсан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 3,131,000.00 782,800.00 782,800.00 0.00 тээврийн хэрэгслийн татвар, оношлогооны мөнгө шилжүүлэгдээгүй.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 500,100.00 220,100.00 280,000.00 Сургалтыг 2 сард авна.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,358,349,900.00 592,646,800.00 595,517,732.00 2,870,932.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,301,023,900.00 578,315,200.00 578,315,200.00 0.00  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 14,331,600.00 17,202,532.00 2,870,932.00 өөрийн орлогыг төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн. эрүүлжүүлэх байрны төлбөр төлөлтийг ахиулах арга хэмжээг зохион явуулсан.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр          
             
 
 
 
 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна