/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2019 ОНЫ 11-Р САР

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2019 ОНЫ 11-Р САР

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,750,913,000.00 2,408,368,600.00 2,401,033,912.00 7,334,688.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,750,913,000.00 2,408,368,600.00 2,401,033,912.00 7,334,688.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,742,793,000.00 2,408,368,600.00 2,401,033,912.00 7,334,688.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,400,622,000.00 2,199,499,600.00 2,198,686,940.00 812,660.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,573,200.00 47,263,200.00 47,258,819.00 4,381.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 52,199,200.00 49,838,000.00 42,009,873.00 7,828,127.00 Зардлын бүлэг хооронд гүйлгэх санал хүргүүлсэн.
  Хангамж, бараа материалын зардал 128,327,600.00 118,134,000.00 117,456,288.00 677,712.00 Шатахууны зардал хүрэлцэхгүй 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Нормативт зардал 34,280,000.00 31,507,400.00 31,188,874.00 318,526.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 42,320,000.00 39,460,000.00 39,262,000.00 198,000.00 засварт 5.0 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 16,811,300.00 16,797,900.00 13,400.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,131,000.00 11,797,300.00 5,920,252.00 5,877,048.00 Байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал хэмнэгдсэн.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 1,833,700.00 1,611,147.00 222,553.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 8,120,000.00 8,120,000.00 4,428,556.00 3,691,444.00  
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 8,120,000.00 8,120,000.00 4,428,556.00 3,691,444.00 Жилийн эцэст оны шилдэг алба хаагч нарыг шагнахаар хүлээгдэж байгаа.
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,750,913,000.00 2,524,264,500.00 2,530,821,914.00 -6,557,414.00  
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,693,587,000.00 2,471,715,300.00 2,471,715,300.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 52,549,200.00 59,106,614.00 -6,557,414.00 Давсан орлого
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр          
             
 
 
  

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна