/ Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОН

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2019 ОН

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,753,713,000.00 2,753,713,000.00 2,753,626,356.00 86,644.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,753,713,000.00 2,753,713,000.00 2,753,626,356.00 86,644.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,745,593,000.00 2,745,593,000.00 2,745,506,356.00 86,644.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,405,622,000.00 2,405,622,000.00 2,405,599,350.00 22,650.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,373,200.00 51,373,200.00 51,373,200.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 48,554,300.00 48,554,300.00 48,554,200.00 100.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Хангамж, бараа материалын зардал 128,362,400.00 128,362,400.00 128,329,384.00 33,016.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Нормативт зардал 34,280,000.00 34,280,000.00 34,279,102.00 898.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 46,320,000.00 46,320,000.00 46,319,956.00 44.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 18,340,000.00 18,340,000.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 10,741,100.00 10,741,100.00 10,711,164.00 29,936.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 8,120,000.00 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00  
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 8,120,000.00 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 8,120,000.00 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,753,713,000.00 2,753,713,000.00 2,762,741,313.00 -9,028,313.00 өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн.
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,696,387,000.00 2,696,387,000.00 2,696,387,000.00 0.00  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 57,326,000.00 66,354,313.00 -9,028,313.00 өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр          
             
 
 
 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна