/ Тушаал, захирамж / Хууль, эрх зүй / Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам/

2007 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 58/62

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дүгээр заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. "Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2, Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Мөнхгэрэл/, Сангийн яамны Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/-т даалгасугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД  ХЭРГИЙН САЙД Ц.НЯМДОРЖ                                                                САНГИЙН САЙД Н.БАЯРТСАЙХАН

Улсын бүртгэлд 2008 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 2844 дүгээрт бүртгэсэн

 

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,

Сангийн сайдын хамтарсан

2007 оны 58/62 тушаалын хавсралт

 

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам

 

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.    Энэхүү журмын зорилго нь согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас   албадан   эрүүлжүүлэгдсэн   этгээдээс   эрүүлжүүлэх   үйлчилгээний   хөлс /цаашид  үйлчилгээний  хөлс  гэх/    төлөхтэй  холбогдон  үүссэн  харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.  Үйлчилгээний хөлсийг төлүүлэхдээ Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай, Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль болон энэхүү журмыг мөрдөнө.

Хоёр.Үйлчилгээний төрөл, хелсний хэмжээ

2.1. Үйлчилгээний хөлс нь үндсэн ба нэмэгдэл гэсэн төрөлтэй байна.

2. 2.Үйлчилгээний үндсэн хөлсөнд дараах зардал хамаарна.

2.2.1. эрүүлжүүлэх байранд хүлээн авч байрлуулах

2.2.2. усанд оруулах

2.2.3. согтуурлын зэрэг тогтоох

2.2.4. хувцас, эд зүйлийг хадгалах

2.2.5. карт, маягтын үнэ

2.2.6. фото зураг авах

2.2.7. гар, хурууны хээний дардас авах

2.3.  Үйлчилгээний нэмэгдэл хөлсөнд дараахь зардал хамаарна.

2.3.1.   эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх

2.3.2.   хувцсанд хөнгөн цэвэрлэгээ хийх

2.3.3.   утсаар яриулах

2.3.4.   халуун хоол, цайгаар үйлчлэх

2.3.5.   гэрт нь явганаар болон автомашинаар хүргэх

2.4.   Энэ журмын 2.2-т заасан үйлчилгээний хөлсний хэмжээ хоногт нийт
4150 төгрөг байна.

2.5.    Энэ журмын 2.3-т заасан үйлчилгээний хөлс нь    төрөл тус бүрээр
дараах хэмжээтэй байна.

 

2.5.1.  эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх       1 удаа     500 төгрөг

2.5.2.  хувцсанд хөнгөн цэвэрлэгээ хийх         1 удаа     500 төгрөг

2.5.3.  утсаар яриулах                                         1 удаа     200 төгрөг

2.5.4.  халуун хоол, цайгаар үйлчлэх.

 

■      халуун цай                                                  1 аяга     100 төгрөг

■      халуун кофе                                               1 аяга      250 төгрег

■      ундаа                                                          1 шил      300 тегрөг

■      халуун хоол                                                1 порц     600 төгрөг

2.5.5. гэрт нь автомашинаар болон явганаар хүргэх    1 км 350 төгрөг.

 

Гурав. Үйлчилгэний хөлс хураан авах, тооцоо хийх

3.1. Үйлчилгээний хөлсийг эрүүлжүүлэх байрны эмч хураана

                     3.2. Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ нь тухайн этгээдэд үзүүлсэн нэмэгдэл үйлчилгээний төрөл, гүйцэтгэлээс хамааран харилцан адилгүй байна.

3.2.1.Эрүүлжүүлэх байранд үйлчлүүлсэн этгээд үйлчилгээний үндсэн хөлсийг энэ журмын 2.4-т заасан хэмжээгээр төлөх үүрэгтэй.

3.2.2.Үйлчилгээний нэмэгдэл хөлсийг тухайн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээний төрөл хэмжээнээс хамааран энэ журмын 2.5-д заасан хэмжээгээр хураана.

3.3.        Үйлчилгээний хөлсийг энэ журмын хавсралтаар баталсан загвар бүхий тасалбараар хураана.

3.4.        Энэ журмын 3.3-д заасан тасалбарыг тухайн цагдаагийн байгууллагын санхүүгийн тэмдэг дарж, дугаарлан баталгаажуулах бөгөөд тасалбарын санхүүд үлдэх болон хөлс төлсөн этгээдэд өгөх хэсгүүд нь адил дугаартай байна.

3.5.        Төлсөн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тасалбарт тоогоор болон үсгээр бичиж, таслах хэсгийг үйлчилгээний хөлс төлсөн этгээдэд өгнө.

3.6.        Тасалбарт эрүүлжүүлэх байрны эмч, үйлчилгээний хөлс төлсөн этгээд гарын үсэг зурна.

3.7.    Эрүүлжүүлэх байрны дарга нь тухайн өдрийн  тасалбарын тооцоог хянаж, үйлчилгээний хөлс хураах тасалбарын үлдэх хэсгийг хураасан үйлчилгээний хөлсний хамт санхүүд тушааж, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ.

3.8.  Үйлчилгээний хөлс төлөхтэй холбоотой хөтөлсөн баримтыг холбогдох журмындагуу архивын нэгж үүсгэн хадгална.

3.9.    Үйлчилгээний   хөлс   телөхөөс   зайлсхийсэн   буюу   төлөх   чадваргүй этгээдийн материалыг харъяалах шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Дөрөв. Хяналт тавих

4.1.    Энэ  журмын  хэрэгжилтэнд  Цагдаагийн  байгууллагын   Нийгмийн  хэв журамхамгаалах алба хяналт тавина.

4.2.           Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч энэ журмыг хэрэгжүүлэх ажиллагаанд өдөр тутмын хяналт тавьж ажиллана.

 

— о О о —

 

 

 

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний

хөлс төлөх журмын хавсралт

 

ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ХУРААХ ТАСАЛБАР

 

Дугаар ...........                                   ....оны... ..сарын ..өдөр

 

д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хураавал зохих

Хураасан

 

 

 

 

Үнэлэх

нэгж

Хөлс /төгрөг/

Үнэлэх нэгж

Хөлс

/төгрөг/

1

Үндсэн үйлчилгээний хөлс /бүгд/

1 удаа

4150

 

 

2

Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх

1 удаа

500

 

 

 

 

Хувцсанд хөнгөн цэвэрлэгээ хийх

1 удаа

500

 

 

 

 

Утсаар яриулах

1 удаа

200^

 

 

 

 

Халуун хоол, цайгаар

Халуун цай

1 аяга

100

 

 

 

 

үйлчлэх Үүнд:

Халуун кофе

1 аяга

250

 

 

 

 

 

 

Ундаа

1 шил

300

 

 

 

 

 

 

Халуун хоол

1 порц

600

 

 

 

 

Гэрт нь явганаар болон автомашинаар хүргэх

1 км

350

 

 

Нэмэгдэл үйлчилгээний хөлс /бүгд/

 

 

 

 

Бүгд

 

Үйлчилгээний хөлс хураан авсан...................................   цагдаагийн газар /хэлтэс/-ын

эрүүлжүүлэх байрны эмч ажилтай............................... цолтой........................... хувийн

дугаартай......................................................................

/нэр. гарын усэг/

үйлчилгээний хөлс хураалгасан............................... овогтой ...

/нэр, гарын усэг/

Хянасан.................................................... цагдаагийн газар /хэлтэс/-ийн Эрүүлжүүлэх

байрны дарга................................. цолтой.................................................

/нэр, гарын үсэг/

 

Дугаар .

 

, . . оны . . .сарын.

 

 

 

Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсөнд .....................төгрөг хураасан болно.

 

/ үсгзэр /

 

Үйлчилгээний хөлс хураан авсан............................. цагдаагийн газар /хэлтэс/-н эрүүлжүүлэх байрны эмч,............................................................................... цолтой................хувийн

дугаартай     .........................................................................

/нэр. гарын үсэг/

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Eduardo:
117.169.1.240
Your article peeclftry shows what I needed to know, thanks!
2015-04-14 17:12:43
Eduardo:
117.169.1.240
Your article peeclftry shows what I needed to know, thanks!
2015-04-14 17:12:46
Raidyris:
117.169.1.56
Shiver me timbers, them's some great <a href="http://vffkuned.com">inoromatifn.</a>
2015-05-03 21:55:32
JnhXJ:
45.146.231.204
Drugs prescribing information. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">can i buy generic prednisone for sale</a> in USA. All news about meds. Get now.
2021-05-10 23:16:15
TstPF:
45.146.231.204
<a href="https://essaywritersoks.org/">https://essaywritersoks.org/</a>
2021-05-19 13:12:43
GhlKX:
2.59.49.225
sildenafil price <a href="https://luzviagra.com/">viagra connect cvs</a> viagra para mujeres
2021-06-16 11:40:17
XtbCX:
45.93.80.223
sildenafil 20mg <a href="https://lobviagra.net/">low cost viagra</a> viagra cost
2021-06-16 15:21:50
MmoIJ:
176.103.94.107
how long for cialis to work <a href="https://cialistadalafillove.com/">cialis free sample</a> cialis for sale online
2021-06-18 15:42:45
FcwQW:
176.103.94.107
viagra 100mg <a href="https://viagrasildenafillife.com/">viagra pills</a> non prescription viagra
2021-06-18 17:46:12
IruHY:
46.150.247.130
Medication information. Cautions. <a href="https://augmentin4u.top">get generic augmentin</a> in US Everything news about pills. Get information here.
2021-06-20 16:56:21
FvjES:
46.150.247.130
liquid viagra <a href="https://sildenafilloveme.com/">sildenafil price walmart</a> goodrx viagra
2021-06-20 22:19:44
ItfAK:
2.59.49.225
Pills prescribing information. Short-Term Effects. <a href="https://cymbalta4m.top">how to get cymbalta online</a> in US Actual news about medication. Read information now.
2021-06-21 17:06:35
ZxwWC:
176.103.94.107
cialis discount <a href="https://toptadalafilmos.com/">when will generic cialis be available</a> cialis drug interactions
2021-06-22 18:58:43
AnfHF:
46.150.247.130
<a href="https://viagra4m.top">https://viagra4m.top</a>
2021-06-23 11:21:00
UogMW:
2.59.49.225
Medicine information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://pregabalin24x7.top">get pregabalin online</a> in USA Best trends of medication. Get information here.
2021-06-23 11:49:05
NbhWX:
2.59.49.225
Medicines information sheet. Cautions. <a href="https://toplyrica.top">cheap pregabalin without a prescription</a> in US Actual news about meds. Read here.
2021-06-23 12:47:38
TxyYN:
2.59.49.225
Medicines prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://lyricainfo.top">can i order pregabalin without dr prescription</a> in Canada Some information about drug. Read information now.
2021-06-23 13:52:24
VvtXF:
2.59.49.225
Drugs prescribing information. What side effects can this medication cause? <a href="https://pregabalinfor.top">how to buy cheap pregabalin without prescription</a> in US Best trends of medicament. Get now.
2021-06-23 16:18:27
FnaVM:
46.150.247.130
<a href="https://raznie-poleznosti.ru/">raznie-poleznosti.ru</a>
2021-06-24 06:04:56
GwsJW:
46.150.247.130
cialis for sale online in canada <a href="https://cialislostik.com/">viagra vs cialis hardness</a> canadian online pharmacy cialis
2021-06-24 09:53:47
KesCI:
46.150.247.130
cialis prescription <a href="https://cialiskira.net/">buy cialis online safely</a> cialis 2.5 mg
2021-06-24 11:52:52
YhsXL:
2.59.49.225
female viagra walmart <a href="https://viagra4m.top/">viagra price</a> hims sildenafil
2021-06-25 08:19:26
VkeTQ:
109.106.142.238
cialis effets secondaires prostate <a href="https://franctadalafil.com/">prix du cialis</a> cialis and alcohol
2021-06-25 14:36:57
NisOC:
109.106.142.238
sildenafil pfizer <a href="https://viagrafrancemy.com/">https://viagrafrancemy.com/</a> viagra prix
2021-06-25 16:38:38
MvgKF:
2.59.49.225
<a href="https://internationalwealth.info/offshore-jurisdictions/choosing-offshore-zone-and-offshore-uae/">офшор в дубае</a>
2021-06-27 06:28:52
WhvRS:
2.59.49.225
Аналитические данные от врачей и экспертов о 2019-nCoV, на авторитетном сайте Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Роспотребнадзор - https://coronavirus-control.ru/vakczina-chumakova-ot-koronavirusa/ Эта информация для меня была ценна, добавил в избранное.
2021-06-27 12:25:36
TkhUW:
2.59.49.225
Информационная статья от врачей и экспертов о короне, на авторитетном интернет-издании Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Роспотребнадзор - https://coronavirus-control.ru/deksametazon-pri-koronaviruse/ Эта информация для меня оказалась ценна, сохранил в закладки.
2021-06-27 15:23:12
ZfvOI:
2.59.49.225
<a href="https://pony-town.ru">pony town playa phonk</a>
2021-06-30 14:30:50
FoyDY:
2.59.49.225
prices of cialis <a href="https://cialisnaster.com/">cialis pills</a> cialis substitute
2021-06-30 22:14:02
CbfKK:
2.59.49.225
viagra for women <a href="https://theviagramaster.com/">viagra for woman</a> goodrx sildenafil
2021-07-01 00:14:15
CicNJ:
176.103.94.107
Pills information sheet. Generic Name. <a href="https://paxil4u.top">cost paxil</a> in USA Actual information about drug. Read information now.
2021-07-01 07:21:47
VrbOT:
2.59.49.225
http://diplom-na-dom.ru/
2021-07-01 10:04:28
NceUZ:
45.93.80.223
http://diplom-na-dom.ru/
2021-07-01 18:24:07
KgjVN:
45.93.80.223
<a href="https://pony-town.ru">pony town коды</a>
2021-07-02 00:02:39
XksGQ:
2.59.49.225
Found something unexpected <a href="https://www.basrid.co.uk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=623&virtuemart_category_id=188">website</a>
2021-07-02 13:36:47
GtkIR:
45.93.80.223
buy viagra online <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">sildenafil generic</a> viagra over the counter
2021-07-02 23:35:10
MrrAL:
45.93.80.223
20mg sildenafil <a href="https://topviagralove.org/">sildenafil tab</a> viagra on steroids
2021-07-03 01:33:50
OwhIL:
45.93.80.223
sildenafil biogaran 100 mg <a href="https://shopfranviagra.com/">acheter viagra</a> composition viagra
2021-07-03 03:29:21
CjpAY:
45.93.80.223
cost of sildenafil <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">sildenafil 100 mg</a> viagra alternative otc
2021-07-03 10:31:51
DhnDI:
45.93.80.223
cheap viagra online <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">over the counter viagra substitute walgreens</a> sildenafil 20 mg tablet
2021-07-03 12:30:40
DcpOP:
45.93.80.223
http://eduvuz.ru/
2021-07-03 13:53:57
LufCM:
45.93.80.223
buy viagra <a href="https://topviagralove.org/">sildenafil 100mg price walmart</a> viagra canadian pharmacy ezzz
2021-07-03 14:42:24
VwpBZ:
45.93.80.223
http://eduvuz.ru/
2021-07-03 18:38:25
YmxNF:
176.103.94.107
sildenafil sandoz <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra effet</a> pilule viagra
2021-07-03 21:50:31
FevXR:
109.106.143.202
sildenafil biogaran 100 mg prix <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra generique sans ordonnance en ligne</a> viagra pour femme en goutte
2021-07-04 00:30:35
LpzGC:
176.103.94.107
https://msk-intimcity.ru
2021-07-04 12:15:07
inpdfda:
176.103.94.107
http://www.cteuros.com/member.php?914434-wrldzwh
2021-07-04 16:04:10
XvxYM:
176.103.94.107
http://eduvuz.ru/
2021-07-04 21:27:26
UcuSI:
176.103.94.107
http://www.aktas1.kz/gig/user/RctKO/
2021-07-04 23:26:57
QfjHB:
2.59.49.225
<a href="http://eduvuz.ru/">диплом высшее купить</a>
2021-07-05 09:05:42
YrsYL:
176.103.94.107
http://karmenta.net/blog/kolgotki-zhenskie-20-i-40-den/
2021-07-05 14:02:36
RvtPG:
2.59.49.225
https://filmlord2.net/
2021-07-05 17:01:34
HweYK:
176.103.94.107
cialis sublingual <a href="https://cialisloves.org/">cialis 5 mg</a> cialis coupon cvs
2021-07-05 18:25:10
HjeWI:
176.103.94.107
sildenafil citrate <a href="https://missaviagra.com/">missaviagra.com</a> over the counter viagra
2021-07-05 22:06:35
RkdMD:
109.106.143.202
cialis overdose <a href="https://cialisloves.org/">canadian pharmacy ezzz cialis</a> viagra versus cialis
2021-07-06 13:39:39
NifVS:
109.106.143.202
viagra 100mg price <a href="https://missaviagra.com/">sildenafil davis pdf</a> home remedy viagra
2021-07-06 16:02:38
KhfEW:
2.59.49.225
<a href="https://sep55.ru/">Обследование технического состояния дома перед покупкой</a>
2021-07-06 18:19:25
JnfUB:
176.103.94.107
Meds information. What side effects? <a href="https://erythromycin4all.top">where can i buy erythromycin tablets</a> in Canada Some news about medicine. Get now.
2021-07-07 11:23:51
YfxNB:
176.103.94.107
liquid vardenafil dosage <a href="https://levitraworlds.com/">how does levitra work</a> vardenafil zhewitra 20
2021-07-07 19:53:35
UnkZG:
176.103.94.107
https://www.lonelyplanet.com/profile/dtgprinter12575204
2021-07-07 20:52:32
XxlYX:
62.76.155.93
does insurance cover cialis <a href="https://tadalafilmast.com/">generic cialis online</a> cheap cialis 20mg
2021-07-07 22:31:25
BpgQG:
62.76.155.93
vardenafil hydrochloride <a href="https://levitraworlds.com/">https://www.levitraworlds.com/</a> vardenafil online
2021-07-08 00:26:07
BqzFJ:
62.76.155.93
cialis pill <a href="https://tadalafilmast.com/">cialis pills</a> cialis versus viagra
2021-07-08 02:38:44
EwcSC:
195.19.29.209
full hd video porno xxx <a href="https://xxxhdvideo.site/">black and white fuking</a>
2021-07-13 13:30:44
XigAU:
195.19.29.209
vilitra vardenafil 20mg <a href="https://levitrastops.net/">vardenafil levitra levitra generic</a> cooper vardenafil
2021-07-14 06:56:10
LbcBB:
195.19.29.209
levitra vardenafil 10 mg <a href="https://mylevitralife.com/">vardenafil vardenafil vilitra 60 mg</a> vardenafil for women
2021-07-14 10:06:23
GpxEW:
62.76.7.28
https://masteroff.org/69250.html
2021-07-15 15:41:39
ExqJS:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">cost of trazodone</a>
2021-07-16 07:07:43
WkfSI:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">trazodone online</a>
2021-07-16 12:00:25
RbyAY:
2.59.49.111
acheter cialis 20mg pas cher <a href="https://cialissportsfran.org/">tadalafil 20 mg</a> order cialis online
2021-07-17 08:39:59
ZyjNO:
195.19.29.209
cialis doctissimo <a href="https://cialisspotsfrance.net/">acheter cialis en france</a> je.peux plus me passer du cialis
2021-07-17 11:18:02
EopYO:
2.59.49.111
<a href="https://arte.style/shop/">купить декоративную штукатурку цена</a>
2021-07-18 19:43:16
KpzAS:
62.76.7.28
<a href="http://ladysarafan.ru/dom/kulinariia/chto-ponadobitsya-dlya-prigotovleniya-domashnego-shokolada">cacaolavka.ru/</a>
2021-07-19 21:38:12
GvvWW:
2.59.49.111
viagra over the counter <a href="https://mastviagra.com/">viagra memes</a> generic viagra cost
2021-07-20 14:45:07
RzoLK:
2.59.49.111
natural sildenafil citrate <a href="https://viagramores.org/">women viagra pills</a> viagra price canada
2021-07-20 16:50:15
DlxBO:
195.19.29.209
Medicament information. Brand names. <a href="https://flagyl4people.top">flagyl price</a> in USA Actual about meds. Read information here.
2021-07-21 16:23:51
OqiTB:
2.59.49.111
Medicine information sheet. Cautions. <a href="https://flagyl4people.top">where to buy flagyl</a> in USA All trends of drug. Read here.
2021-07-21 17:41:58
LglAQ:
91.243.49.96
cheap cialis <a href="https://cialisdotan.com/">cialis lilly</a> cialis sample
2021-07-21 22:49:29
RauON:
91.243.49.96
is there a generic cialis available? <a href="https://cialistodos.com/">cialis</a> buy generic cialis online
2021-07-22 01:13:44
DskPW:
91.243.49.96
Medication information leaflet. Short-Term Effects. <a href="https://levitra4people.top">can you buy generic levitra without dr prescription</a> in the USA Actual about drug. Read now.
2021-07-22 12:01:27
FopHJ:
62.76.7.28
Drugs information sheet. Long-Term Effects. <a href="https://plaquenil4people.top">where to buy generic plaquenil without insurance</a> in US All about meds. Read here.
2021-07-22 13:16:44
TplDP:
62.76.155.93
Medicine information. Short-Term Effects. <a href="https://valtrex4people.top">order cheap valtrex without insurance</a> in Canada Some about pills. Read now.
2021-07-22 16:16:30
TgsJE:
109.106.140.95
Medicament information for patients. What side effects? <a href="https://levitra4people.top">levitra no prescription</a> in US All news about meds. Read here.
2021-07-23 08:57:56
DbgQR:
91.243.49.96
Medication prescribing information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://plaquenil4people.top">where to buy cheap plaquenil without rx</a> in US Actual about medicine. Read now.
2021-07-24 10:30:25
KmdJN:
91.243.49.96
Medicine information for patients. Drug Class. <a href="https://valtrex4people.top">can i buy valtrex no prescription</a> in the USA All what you want to know about medicine. Read information now.
2021-07-25 23:09:05
ZrqLU:
62.76.155.93
Последние данные <a href="https://gimnaziya3.org/news/dekada-pravovyh-znanij.html">о коронавирусе</a> очень волнительны!
2021-07-26 07:01:35
XsfPE:
91.243.49.96
Pills information for patients. Long-Term Effects. <a href="https://valtrex4people.top">where can i buy valtrex</a> in the USA Actual information about medicine. Read now.
2021-07-26 10:31:43
CbsDY:
91.243.49.96
<a href="https://domalech.ru">where buy trazodone</a>
2021-07-26 16:23:39
sxvjwmi:
91.243.49.96
https://www.alltolearn.com/1x4obs6/
2021-07-26 22:45:29
IdzNQ:
91.243.49.96
Последние данные <a href="http://alldown.ru/forum/textversion.html?t21531">о корона вирусе</a> весьма любопытны!
2021-07-26 22:47:50
XjaSG:
62.76.155.93
http://stavochka.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=26413
2021-07-27 10:31:06
zrizrzl:
91.243.49.96
https://adopt10plus.com/question/diyb704/
2021-07-27 11:54:38
YpfJF:
91.243.49.96
Medicine prescribing information. Drug Class. <a href="https://januvia4all.top">how to get januvia no prescription</a> in the USA Best about medicines. Get information now.
2021-07-28 10:40:51
FdfXS:
91.243.49.96
Medicament prescribing information. Cautions. <a href="https://meclizine4all.top">where to buy meclizine without prescription</a> in USA All about medication. Get here.
2021-07-28 16:25:53
XvwSH:
62.76.7.28
<a href="https://kmsauto-win.ru">активатор</a>
2021-07-30 15:05:29
BecTM:
2.59.49.111
Последние данные <a href="https://a.pr-cy.ru/xn--80aagkrjfilibakqfflfb5a6o.xn--p1ai/">о SARS-CoV-2</a> сильно любопытны!
2021-07-30 20:37:12
NnwYJ:
2.59.49.111
Pills information. Cautions. <a href="https://kamagra4people.top">cheap kamagra pills</a> in US Actual about drug. Read information now.
2021-07-31 19:25:08
YnyWC:
2.59.49.111
Medicine information. Generic Name. <a href="https://tadacip4people.top">where can i get tadacip price</a> in the USA Best information about pills. Get now.
2021-07-31 21:51:06
PtpDU:
62.76.155.93
Meds information leaflet. What side effects? <a href="https://kamagra4people.top">can i buy cheap kamagra</a> in Canada Actual news about meds. Read information now.
2021-08-01 00:32:31
SnoEW:
91.243.49.96
Medication information sheet. Brand names. <a href="https://eriacta4people.top">where can i get eriacta pill</a> in Canada Best news about medicines. Read information here.
2021-08-01 14:01:30
AvxRY:
62.76.155.93
Medicine information sheet. Brand names. <a href="https://tadacip4people.top">can i purchase generic tadacip price</a> in the USA Best trends of medicines. Read information here.
2021-08-01 14:31:19
PlvRP:
62.76.155.153
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-11 16:41:21
EcwBS:
2.59.49.128
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com.hk/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-12 08:47:21
WvqPF:
194.226.120.199
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.co.jp/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-12 18:11:32
CajGX:
194.226.184.78
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.it/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-13 16:29:48
DtiLO:
195.19.29.207
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.es/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-13 20:42:38
InnSZ:
194.226.184.78
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com.tr/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-14 08:40:59
QtrMD:
195.19.29.207
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.pl/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-14 11:59:59
CnsKZ:
2.59.49.128
generique cialis <a href="https://cialismom.com/">https://cialismom.com/</a> generique du cialis 20mg
2021-08-20 03:03:45
ZmmOC:
2.59.49.128
cialis 5mg prix <a href="https://cialiskoms.org/">cialiskoms</a> acheter du cialis en belgique
2021-08-20 06:03:19
ZyzIN:
195.19.29.207
dcis and tamoxifen <a href="https://tamoxifenworld.com/">tamoxifen chemo</a> allergic reaction to tamoxifen
2021-08-27 04:18:45
YwlEN:
195.19.29.207
ic prednisolone <a href="https://prednisoloneshop.com/">what does prednisone do</a> prednisone prescription
2021-08-27 07:16:35
IwlPB:
195.19.29.207
<a href="https://domalech.ru/">sandoz trazodone</a>
2021-08-27 20:34:47
UzjUA:
195.19.29.207
<a href="https://domalech.ru/">trazodone for cats no prescription</a>
2021-08-31 07:18:21
EjkOE:
194.226.184.78
online viagra <a href="https://mrviagrashop.com/">cheap sildenafil</a> over the counter viagra substitute walgreens
2021-09-02 19:41:25
TyyAW:
194.226.184.78
is cialis covered by insurance <a href="https://rxcialislife.net/">acquistare cialis</a> where can i buy cialis
2021-09-03 04:27:57
OrrUP:
109.106.140.148
Pills information sheet. Short-Term Effects. <a href="https://tizanidine4u.top">tizanidine online</a> in the USA Actual news about meds. Get now.
2021-09-05 19:50:33
AjhDT:
194.85.180.185
JGIgNLgiy9tYGHIYfyfrGKJbg8i6TGuigf86rOUhg97BikofvguTOPig*IGkjf8
2021-09-11 11:43:05
coona:
45.81.136.31
best essay writing service for nurses <a href="https://englishessayblog.com/">thesis helper</a> how to write an essay for service quality
2022-03-27 18:24:49
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна