/ / Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2018 оны 1-р сар

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2018 оны 1-р сар

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
2018 оны 1-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,358,349,900.00 198,070,800.00 192,463,400.00 5,607,400.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,358,349,900.00 198,070,800.00 192,463,400.00 5,607,400.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,358,349,900.00 198,070,800.00 192,463,400.00 5,607,400.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,033,380,000.00 169,448,400.00 169,448,400.00 0.00  
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 44,372,100.00 3,697,700.00 3,697,700.00 0.00  
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 67,199,200.00 6,619,500.00 5,401,564.00 1,217,936.00 Цэвэр бохир усанд хязгаарлалт хийсэн. тоолуур тавьсан.
  Хангамж, бараа материалын зардал 122,327,600.00 10,194,000.00 7,597,736.00 2,596,264.00 шуудан холбооны зардлыг хэмнэсэн.
  Нормативт зардал 33,280,000.00 2,773,400.00 2,458,830.00 314,570.00 хоол нормативт зардлын гүйлгээ гараагүй. хэмнэсэн ирэх сард шилжүүлнэ.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 34,320,000.00 2,860,000.00 2,642,270.00 217,730.00 гүйлгээний баримт ирүүлээгүй. гүйлгээ гаргаагүй 2 сард шилжүүлнэ.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 1,528,300.00 913,000.00 615,300.00 оны эхэнд алба хаагчид томилолтоор бага явсан.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 3,131,000.00 782,800.00 250,000.00 532,800.00 тээврийн хэрэгслийн татвар, оношлогооны мөнгө шилжүүлэгдээгүй.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 166,700.00 53,900.00 112,800.00 Сургалтыг 2 сард авна.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ          
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг          
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,358,349,900.00 198,070,800.00 198,857,829.00 787,029.00 Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,301,023,900.00 193,293,600.00 193,293,600.00 0.00  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 4,777,200.00 5,564,229.00 787,029.00 өөрийн орлогыг төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн. эрүүлжүүлэх байрны төлбөр төлөлтийг ахиулах арга хэмжээг зохион явуулсан.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр          
             

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна