/ Тусгай зөвшөөрөл / Ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах /
Эрэн сурвалжилж байна