/ / ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2019 ОНЫ 8-Р САР

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 2019 ОНЫ 8-Р САР

Мэдээлэл оруулсан огноо: 2019/09/01 15:51

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 2,746,853,000.00 1,826,713,100.00 1,798,616,930.00 28,096,170.00  
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2,746,853,000.00 1,826,713,100.00 1,798,616,930.00 28,096,170.00  
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,746,853,000.00 1,822,653,100.00 1,795,530,374.00 27,122,726.00  
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,400,622,000.00 1,596,134,200.00 1,593,447,743.00 2,686,457.00 1 хаагч өвчилсөн, эмнэлгийн хуудас өгөгдөөгүй байсан.1 алба хаагчийн цалингийн адистат ирээгүй хүлээгдэж байгаа.
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 51,573,200.00 34,329,600.00 34,329,600.00 0.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан. 112.0 төгрөгийн өр үүссэн цалингийн зардлаас шилжүүлсэн.
  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 67,199,200.00 43,778,200.00 27,795,979.00 15,982,221.00 гэрэл цахилгааны зардал, усны зардалд хэмнэлт хийж үйл ажиллагааг явуулсан. шугамын гэмтлээс шалтгаалан ус хаагдсан. Шугам засварлуулах шаардлагатай болсон. Зардлын бүлэг хооронд шилжүүлсэн санал гаргаж ЦЕГ-т хүргүүлсэн.
  Хангамж, бараа материалын зардал 122,327,600.00 81,552,000.00 81,548,328.00 3,672.00 бичиг хэргийн зардал хүрэлцэхгүй 1.0 сая төгрөгийн өр үүссэн. шатахууны зардал хүрэлцэхгүй үнэ нэмэгдэж 2.3 сая төгрөгийн урсгал өр үүссэн үйл ажиллагаанд хүндрэл учираад байна.
  Нормативт зардал 33,280,000.00 22,187,200.00 22,093,524.00 93,676.00 батлагдсан төсөв хүрэлцэхгүй 862.6 мянган төгрөгийн өр үүссэн.
  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 34,320,000.00 22,880,000.00 22,880,000.00 0.00 автомашины эвдрэлээс шалтгаан сэлбэгийн 2.7 сая төгрөгийн өр үүссэн.
  Томилолт, зочны зардал 18,340,000.00 12,226,400.00 9,486,100.00 2,740,300.00 Алба хаагчдын томилолтын хуудас бүрэн ирээгүй олгохоор хүлээгдэж байна.
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 13,131,000.00 8,231,900.00 2,615,500.00 5,616,400.00 Эргүүгийн байцаан шийтгэх үйл ажиллагааны зардал одоогоор гараагүй хүлээгдэж байна.
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00 1,333,600.00 1,333,600.00 0.00 батлагдсан төсвийн хүрээнд ажилласан.
  ТАТААС          
  УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 4,060,000.00 4,060,000.00 3,086,556.00 973,444.00  
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ          
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 4,060,000.00 4,060,000.00 3,086,556.00 973,444.00 ЦГ-ын 120 ахмадуудад цагдаагийн баяраар хүндэтгэл үзүүлэхээр хүлээгдэж байна.
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
  ИХ ЗАСВАР          
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 2,746,853,000.00 1,826,713,100.00 1,839,224,904.00 -12,511,804.00  
  Улсын төсвөөс санхүүжих 2,689,527,000.00 1,788,495,500.00 1,788,495,500.00 0.00  
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 57,326,000.00 38,217,600.00 50,729,404.00 -12,511,804.00 Банкны гэрээтийн орлого 4.2 сая төгрөгөөр, Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны орлогыг 6.6 сая төгрөгийг давуулан биелүүлсэн.
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
  Бусад эх үүсвэр

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Эрэн сурвалжилж байна