/ Тусгай зөвшөөрөл / Ял шийтгэлийн тодорхойлолт /
Эрэн сурвалжилж байна